Pierwsza wizyta w Poradni – ważne informacje

dziewczynka uczy się pisać, obrazek animowany

Drodzy rodzice, opiekunowie prawni:


Pierwsza wizyta w poradni to niejednokrotnie, zarówno dla dziecka, jak i rodzica/ opiekuna, sytuacja nowa. Warto odpowiednio przygotować się do takiej wizyty.

Na co zwrócić uwagę? Co przemyśleć? Jak przygotować dziecko do wizyty?

W pierwszej kolejności warto zastanowić się nad powodami, które skłoniły do konsultacji w poradni. Mogą to być zauważane u dziecka trudności edukacyjne, wychowawcze czy w sferze emocjonalnej. Również i te, które wydają się mało istotne, mogą okazać się ważne na etapie wizyty diagnostycznej. Warto przygotować również takie informacje jak: przebieg rozwoju dziecka od urodzenia do chwili obecnej, moment pojawienia się trudności, informacje o karierze przedszkolnej i szkolnej (jak dziecko radziło sobie w tych okresach) oraz czy w życiu dziecka miały miejsce znaczące wydarzenia, mogące mieć wpływ na jego funkcjonowanie (np: pojawienie się rodzeństwa, rozwód/ separacja rodziców, choroby dziecka bądź ważnych osób, rozłąki z opiekunami, zmiany miejsca zamieszkania, śmierć bliskich itp.).  Wszystkie te dane pozwolą diagnoście (psycholog, pedagog, logopeda) zorientować się w sytuacji dziecka/ ucznia oraz podjąć dalsze kroki służące wyjaśnieniu przyczyn zgłaszanych trudności.

Co warto zabrać na pierwszą wizytę?

W celu wszechstronnego i szczegółowego zapoznania się z funkcjonowaniem dziecka warto wziąć ze sobą:

  • książeczkę zdrowia dziecka
  • świadectwa szkolne, w tym informacje o ocenach śródrocznych
  • oceny opisowe dotyczące dziecka, w tym określające dojrzałość do podjęcia nauki (dzieci przedszkolne) oraz inne opinie o uczniu sporządzane przez pedagoga, wychowawcę dziecka, nauczycieli innych przedmiotów, jak również opinie innych osób zaangażowanych w pracę z dzieckiem (terapeuta, surdopedagog, logopeda, rehabilitant, itd.)
  • karty wypisowe ze szpitali, informacje o leczeniu specjalistycznym, listę przyjmowanych leków (jeśli dziecko leczy się specjalistycznie), zaświadczenia lekarskie specjalistów dotyczące postawionych rozpoznań,
  • okulary korekcyjne bądź aparat słuchowy (jeśli dziecko jest w nie zaopatrzone), leki specjalistyczne (jeśli dziecko wymagałoby ich zażycia w trakcie wizyty)
  • zeszyty ucznia szczególnie z języka polskiego, matematyki, kserokopie kart pracy dziecka udostępnionych przez szkołę

Dostarczona dokumentacja jest przydatna w analizowaniu przyczyn trudności dziecka, określenia dalszych działań, w tym doboru odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia diagnoz.

Przygotowanie dziecka do spotkania ze specjalistą:

Warto przed wizytą w poradni porozmawiać z dzieckiem na temat planowanego spotkania. Dziecko powinno wiedzieć jaki jest cel wizyty, co będzie robiło w trakcie (rysowało, rozmawiało, rozwiązywało różne ćwiczenia, zagadki itp.) oraz jak długo może przebiegać spotkanie.  Pozytywne nastawienie rodzica, jego opanowanie i spokój pozwolą dziecku odpowiednio wyciszyć się przed wizytą.

Należy również pamiętać, aby w dniu samego badania dziecko było wyspane i wypoczęte, zjadło lekki posiłek oraz przyjęło leki (jeśli takowe zażywa). Można również wyposażyć dziecko w napój oraz lekki prowiant. Prowadzone badania, w zależności od tempa pracy dziecka, dobory materiału testowego mogą trwać do kilku (zazwyczaj 3 godzin). W przypadku dzieci młodszych czas badania jest proporcjonalnie krótszy.

Czego unikać przed wizytą?

Każde nowe miejsca, nieznana sytuacja mogą wywoływać u dzieci niepokój, strach. Unikajmy szczegółowego opowiadania dziecku jakiego rodzaju ma trudności, traktowania wizyty w poradni jak „za karę”, „bo dziecko sprawia problemy”, itd. W żadnym wypadku nie traktujmy konsultacji jak sposobu na przywołanie dziecka do porządku: „idziemy, bo nie chcesz się uczyć” itp. Strach i tak ma już wielkie oczy, więc nie warto potęgować odczuć dziecka. Może to odbić się na jego funkcjonowaniu w trakcie wizyty. Spięte i wystraszone może mieć trudności z pracą z materiałem testowym, w tym adekwatnym zaprezentowaniem tego, co potrafi. Zarówno diagnoście, rodzicowi, jak również dziecku zależy na tym, aby badania wypadły jak najlepiej. Stworzenie odpowiednich warunków, pozytywne nastawienie do wizyty mogą tylko pomóc.

sporządziła Izabela Chróst-Jóźwiak pedagog