Wydawanie dokumentów


opinie dotyczące:


  • osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym,
  • odroczenia rozpoczęcia spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego,
  • zwolnienia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego;
  • objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
Czytaj więcej

orzeczenia dotyczące:


  • indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego/ indywidualnego nauczania,
  • kształcenia specjalnego,
  • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • objęcia dziecka wczesnym wspomaganiu rozwoju (opinia mającą rangę orzeczenia, jej otrzymanie wymaga posiedzenia Zespołu Orzekającego)
Rodzic składający wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego, powinien dostarczyć oprócz zaświadczenia lekarskiego również opinię od wychowawcy, psychologa lub pedagoga szkolnego. Orzeczenie wydaje się po dostarczeniu tych dokumentów oraz, jeśli to konieczne, przeprowadzeniu specjalistycznych badań przez pracowników Poradni (wniosek o przeprowadzenie badań).

[/container]

Potrzebujesz pomocy?
Nie czekaj, zadzwoń  i  umów  się  na  spotkanie – 32 285 43 67