[container id=”” class=”” style=””]

Oddajemy Państwu skromny słownik wybranych terminów, stosowanych w wydawanych przez nas opiniach i orzeczeniach. Mamy nadzieję, że zamieszczone pojęcia okażą się pomocne w szerszym zrozumieniu treści dokumentów. Mamy bowiem świadomość, iż nie wszystko może być dla Państwa jasne. Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej stosowaną terminologią.

[/container][container id=”” class=”” style=””][accordion id=”” class=”” style=””][accordion_item parent_id=”” title=”Percepcja” id=”” class=”” style=””]To odbieranie bodźców i informacji za pomocą zmysłów; postrzeganie. [icon_list][icon_list_item type=”check”] Zaburzenia percepcji słuchowej – słuchowe zaburzenia odbioru mowy. Nie jest ono uwarunkowane niedosłuchem, lecz zaburzeniami analizy i syntezy dźwięków mowy, wynikającymi z nieprawidłowego funkcjonowania odpowiednich okolic mózgu, głównie lewej półkuli, gdzie zlokalizowany jest ośrodek korowy słuchowy.[/icon_list_item] [icon_list_item type=”check”] Zaburzenia percepcji wzrokowej – to zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej, zaburzenia postrzegania i różnicowania kształtów, rejestracji położenia przestrzennego elementów. Dzieci z zaburzoną percepcją wzrokową mają trudności w rozpoznawaniu i nazywaniu przedmiotów na ilustracjach, w rozumieniu treści przedstawionych graficznie, opisują ilustracje w sposób ubogi, rozpoznają małą liczbę szczegółów, mają problemy w rysowaniu i w odwzorowywaniu kształtów z pamięci i według wzoru, a wykonywane przez nie rysunki są ubogie i prymitywne, uproszczone i pozbawione szczegółów. Dzieci te mają trudności przede wszystkim w przepisywaniu tekstu ze wzoru, w pisaniu z pamięci. Mylą litery podobne pod względem kształtu (l-t-ł, a-o, a-ą, c-e) podobne, lecz różniące się położeniem elementów stosunku do osi pionowej i poziomej (b-d-p-g, w-m, n-u) mają trudności w zapamiętywaniu kształtu liter pomijają znaki diakrytyczne liter, odwracają kolejność liter w grupach wyrazowych (tar-rat-tra), litery są nierówne, wychodzą poza linie, tempo pisania jest wolne, często obok siebie występują te same wyrazy zapisane błędnie i poprawnie. [/icon_list_item][/icon_list][/accordion_item][accordion_item parent_id=”” title=”Motoryka” id=”” class=”” style=””][icon_list][icon_list_item type=”check”]duża – sprawność ruchowa całego ciała (w tym np. zdolność utrzymywania równowagi ciała, koordynacja ruchów kończyn podczas chodzenia, biegania, skakania, jeżdżenia na takich pojazdach jak hulajnoga, rower).[/icon_list_item] [icon_list_item type=”check”]mała (motoryka rąk) – sprawność ruchowa rąk w zakresie szybkości ruchów, ich precyzji; czynności manualne niezbędne są podczas samoobsługi, rysowania, pisania.[/icon_list_item][/icon_list][/accordion_item][accordion_item parent_id=”” title=”Rozwój psychoruchowy” id=”” class=”” style=””]Całość procesów psychicznych (intelektualnych, orientacyjno-poznawczych oraz motorycznych), rozwijających się harmonijnie. [icon_list][icon_list_item type=”check”]Rozwój psychoruchowy nieharmonijny (dysharmonijny) – zakłócenia tempa rozwoju poszczególnych sfer (procesów orientacyjno-poznawczych oraz motorycznych), np. niektóre sfery rozwijają się w przeciętnym tempie, podczas gdy inne rozwijają się z opóźnieniem lub przyspieszeniem.[/icon_list_item] [icon_list_item type=”check”]Rozwój psychoruchowy zaburzony – zakłócenia rozwoju ze względu na tempo (rozwój opóźniony, przyspieszony), rytm rozwoju (częściowo opóźniony lub/i przyspieszony) oraz dynamikę (rozwój nierównomierny w kolejnych okresach życia, o różnym tempie).[/icon_list_item][/icon_list][/accordion_item][accordion_item parent_id=”” title=”Sprawność grafomotoryczna” id=”” class=”” style=””]Ogólna sprawność manualna w zakresie umiejętności kreślenia linii, szlaczków, wzorów literopodobnych, kolorowania itp.[/accordion_item][accordion_item parent_id=”” title=”Analiza i synteza” id=”” class=”” style=””]To ogół czynności dokonywania rozkładu całości na poszczególne elementy składowe oraz scalania tych elementów w całość. Czynności te dotyczą też procesów poznawczych, analizy i syntezy doznań zmysłowych: wzrokowych, słuchowych, czucia, dotyku i ruchu (kinestezji).[/accordion_item][accordion_item parent_id=”” title=”Analizatory” id=”” class=”” style=””]są neurofizjologiczną podstawą odbioru i przetwarzania bodźców w spostrzeżenia. Każdy analizator zbudowany jest z : [icon_list][icon_list_item type=”check”]receptora odbierającego bodźce (np. czopki i pręciki w siatkówce oka) i przetwarzającego je na impulsy bioelektryczne ;[/icon_list_item] [icon_list_item type=”check”]drogi dośrodkowej, czyli włókien nerwowych, które te impulsy przewodzą do kory mózgowej;[/icon_list_item] [icon_list_item type=”check”]ośrodka w korze mózgowej, który stanowi reprezentację analizatora. Dotarcie do tych ośrodków powoduje powstanie wrażeń i spostrzeżeń, a więc umożliwia percepcję otaczającego nas świata.[/icon_list_item][/icon_list] Trzy analizatory biorą udział w czytaniu i pisaniu: [icon_list][icon_list_item type=”check”]wzrokowy (odbiór bodźców wzrokowych, jakimi są np. teksty, wyrazy i tworzące je litery),[/icon_list_item] [icon_list_item type=”check”]słuchowy (odbiór dźwięków mowy)[/icon_list_item] [icon_list_item type=”check”]skórno – kinestetyczny (doznania dotykowo – kinestetyczne z poruszających się narządów mowy podczas mówienia oraz od poruszającej się ręki trzymającej pióro podczas pisania).[/icon_list_item][/icon_list] Każdy z analizatorów musi dobrze funkcjonować samodzielnie, jak również dobrze współpracować z innymi.[/accordion_item][accordion_item parent_id=”” title=”Słuch fonemowy/ fonematyczny” id=”” class=”” style=””]Oznacza przystosowanie układu słuchowego do odbioru specyficznych właściwości fonematycznych (fonologicznych) danego języka i umożliwia różnicowanie dźwięków mowy, a zatem zdolność do analizy i syntezy. Słuch fonemowy umożliwia wyodrębnienie z potoku dźwięków mowy tych cech, które odgrywają szczególne znaczenie dla identyfikacji określonego fonemu, dzięki czemu dany wyraz można odróżnić od innego (kasa-Kasia, półka-bułka, kos-kot). [/accordion_item][accordion_item parent_id=”” title=”Lateralizacja” id=”” class=”” style=””]To dominacja czynności ruchowych jednej ze stron ciała (u większości ludzi prawej ręki, oka i nogi). Ten model lateralizacji uznawany jest za prawidłowy i wzorcowy (tzw. lateralizacja jednorodna). Za nieprawidłowy model przyjmuje się lateralizację nieustaloną, jeśli występuje ona po 6-7 roku życia. [icon_list][icon_list_item type=”check”]skrzyżowana – ustalona dominacja narządów ruchu i wzroku, jednakże nie po tej samej stronie ciała (np. dominacja prawego oka, lewej ręki i lewej nogi oraz inne warianty), co wskazuje na brak całkowitej dominacji jednej z półkul mózgowych dla czynności ruchowych po przeciwnej stronie osi ciała.[/icon_list_item] [icon_list_item type=”check”]nieustalona – brak dominacji określonej strony ciała, wyraża się jako oburęczność, oboczność itp. Ta postać jest charakterystyczna dla wczesnego okresu rozwoju ruchowego (wieku niemowlęcego, poniemowlęcego, przedszkolnego). Ustalenie się dominacji ręki i oka powinno nastąpić w siódmym roku życia, gdy dziecko podejmuje naukę pisania.[/icon_list_item][/icon_list][/accordion_item][accordion_item parent_id=”” title=”Koordynacja wzrokowo-ruchowa” id=”” class=”” style=””]Współdziałanie, zharmonizowanie funkcji wzrokowych i ruchowych – manipulacyjnych, współpraca „oka i ręki”.[/accordion_item][accordion_item parent_id=”” title=”Integracja percepcyjno-motoryczna” id=”” class=”” style=””]Prawidłowe współdziałanie funkcji wzrokowych, słuchowo-językowych i ruchowych. Pozwala na poprawne opanowanie umiejętności czytania i pisania. [/accordion_item][accordion_item parent_id=”” title=”Zaburzenia orientacji przestrzennej” id=”” class=”” style=””]Brak orientacji w prawej i lewej stronie własnego ciała oraz w kierunkach w przestrzeni: w lewo, w prawo, wyżej, niżej, w przód, w tył, nad, pod, itd. Dziecko nie umie prawidłowo wskazać prawych i lewych części własnego ciała (wymagane w 6-7 roku życia), u osoby znajdującej się naprzeciwko (w wieku 8 lat), nie potrafi określić położenia trzech przedmiotów względem siebie (10 lat) z użyciem nazw; prawo, lewo i w operowaniu pojęciami wyrażającymi stosunki przestrzenne. W późniejszym wieku ma trudności w rozumieniu rysunków, schematów, sytuacji przestrzennych, umiejscowieniu elementów na ilustracjach, określenia wzajemnego ich położenia, orientacji na mapie. U tych dzieci pojawiają się trudności w rysowaniu, czytaniu oraz trudności w pisaniu.[/accordion_item][accordion_item parent_id=”” title=”Dysleksja (rozwojowa)” id=”” class=”” style=””]Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. Jest to syndrom zaburzeń uczenia się czytania (dysleksja) i opanowania poprawnej pisowni (dysortografia), którym często towarzyszy niski poziom graficzny pisma (dysgrafia). Określenie: rozwojowa oznacza, że trudności te występują w wieku rozwojowym, a więc w dzieciństwie, już od początku nauki czytania i pisania. Dysleksja nie wynika z wad wzroku, słuchu ani z zaniedbania środowiskowego czy dydaktycznego. Rozpoznaje się je tylko w przypadku normy intelektualnej.[/accordion_item][accordion_item parent_id=”” title=”Ryzyko dysleksji” id=”” class=”” style=””]Obecność symptomów dysharmonijnego rozwoju psychoruchowego dziecka, które zapowiadają wystąpienie dysleksji rozwojowej. Ryzyko dysleksji w głównej mierze diagnozuje się u uczniów klas nauczania początkowego. Zaleca się wówczas udział ucznia w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, które mają na celu zniwelowanie stwierdzonych deficytów, kompensowanie zaburzonych funkcji a w tym maksymalne zapobieżenie rozwojowi dysleksji w przyszłości.[/accordion_item][accordion_item parent_id=”” title=”Dysortografia” id=”” class=”” style=””]To trudności w pisaniu przejawiające się popełnianiem różnego typu błędów: typowo ortograficznych, wynikających z nieprzestrzegania znanych uczniowi zasad pisowni, oraz błędów specyficznych, takich jak mylenie liter (zastępowanie), opuszczanie, dodawanie liter i sylab, pisanie liter i cyfr zwierciadlanie. Dysortografie rozpoznajemy u uczniów o prawidłowym rozwoju umysłowym, w przypadkach, gdy trudności występują pomimo znajomości zasad pisowni, braku wad zmysłu i zaniedbania pedagogicznego.[/accordion_item][accordion_item parent_id=”” title=”Dysgrafia” id=”” class=”” style=””]Trudności w opanowaniu poprawnej formy graficznej pisma. Wyraża się w formie zniekształceń strony graficznej pisma, takich jak niedokładności w odtwarzaniu liter, złe proporcje liter w wyrazie, brak połączeń liter, brak należytego odstępu pomiędzy literami i wyrazami, brak równomiernego i jednolitego położenia pisma, niepoprawne zagęszczenie liter. Te zniekształcenia pisma wynikają z zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych (motoryki rąk, funkcji wzrokowych i koordynacji wzrokowo-ruchowej).[/accordion_item][/accordion][/container]