Cykl szkoleń dla nauczycieli „Szkoleniowa pora dnia z Poradnią”

Szkolenia dla nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

Cykl szkoleń dla nauczycieli „Szkoleniowa pora dnia z Poradnią”

Miejsce: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, sala konferencyjna I piętro

Godziny: 16.00-17.30 (poniedziałki)

Prowadzący: Sabina Müller pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, trener w oświacie, coach.

Szkolenia otwarte adresowane są dla nauczycieli, wychowawców, specjalistów przedszkoli i szkół Powiatu Tarnogórskiego.

Co otrzymasz?

– usystematyzowanie zapisów prawnych regulujących zasady i wymogi dotyczące organizacji form pomocy, będących przedmiotem szkoleń,

– możliwość skorzystania z doświadczeń innych w zakresie omawianych tematów, uzyskanie praktycznych wskazówek,

– usystematyzowanie wiedzy na temat prowadzonej dokumentacji w zakresie omawianych tematów, wzory druków do zaadoptowania w swojej placówce.

Tematy i terminy planowanych szkoleń w II semestrze:

 1. „Wczesne rozpoznawanie u dzieci dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji w przedszkolu. Trudności w zachowaniu – nadpobudliwość, agresja, płaczliwość, wycofanie”  – 26.02.2024 r.

– przybliżenie zadań przedszkola w zakresie rozpoznawania u dzieci dysharmonii rozwojowych i podejmowania wczesnej interwencji,

– wyjaśnienie terminu dysharmonii, wymienienie najczęściej spotykanych nieprawidłowości rozwojowych,

– omówienie możliwych przyczyn obserwowanych u dzieci trudności w zachowaniu,

– wskazanie możliwych form pomocy dziecku w zależności od określonej przyczyny zaburzeń w zachowaniu.

 • „Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w przedszkolu i w szkole”18.03.2024 r.

             – zrozumieć, by pomagać – świat widziany oczami ucznia ze spektrum autyzmu,

      – co robić, gdy podejrzewamy występowanie u dziecka spektrum autyzmu,

      – możliwe formy wsparcia organizowane w szkole i w przedszkolu,

      – zarządzanie „trudnymi” zachowaniami ucznia ze spektrum autyzmu.

– podstawy prawne zatrudnienia nauczyciela współorganizującego kształcenie oraz wymagane kwalifikacje,

– szczegółowe omawianie zadań nauczyciela współorganizującego kształcenie,

– budowanie modelu współpracy z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów,

– skuteczne wspieranie ucznia – jak pomagać, by nie ograniczać?

 • „Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”– 20.05.2024 r.

– ryzyko dysleksji rozwojowej, dysleksja rozwojowa, dyskalkulia – klasyfikacja specyficznych trudności w uczeniu się,

– kiedy diagnozujemy i jakie muszą być spełnione warunki?

– „Skala ryzyka dysleksji” i „Kwestionariusz rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u uczniów klas I-III” Marty Bogdanowicz – jako narzędzia diagnostyczne do wykorzystania przez nauczyciela w szkole,

– wpływ dysleksji rozwojowej na naukę w zakresie wszystkich przedmiotów,

– przykłady dostosowania wymagań edukacyjnych i wymagań egzaminacyjnych względem ucznia z dysleksją.

 • „Współpraca z rodzicami. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny”– 10.06.2024 r.

– rola rodzica w realizacji zdań wychowawczo-edukacyjnych szkoły,

– trudne postawy rodziców,

– zasady budowania porozumienia i współpracy z rodzicami, w oparciu o diagnozę wspólnych oczekiwań i potrzeb,

– stosowanie zasad dobrej komunikacji interpersonalnej, wspomagającej relację z rodzicem,

– jak reagować na roszczenia ze strony rodziców,

– postępowanie interwencyjne szkoły w sytuacji braku współpracy rodzica ze szkołą.

W związku z ograniczoną ilością miejsc prosimy o wysyłanie zgłoszeń nauczycieli na adres s.muller.pptg@onet.pl o treści:

 1. Imię i nazwisko nauczyciela
 2. Nazwa przedszkola/szkoły
 3. Telefon do kontaktu z nauczycielem.
 4. Temat szkolenia – podkreślić:
 5. „Wczesne rozpoznawanie u dzieci dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji w przedszkolu. Trudności w zachowaniu – nadpobudliwość, agresja, płaczliwość, wycofanie”  – 26.02.2024 r.
 6. „Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w przedszkolu i w szkole”18.03.2024 r.
 7. „Rola i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie w przedszkolu i w szkole”– 22.04.2024 r.
 8. „Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”– 20.05.2024 r.
 9. „Współpraca z rodzicami. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny”– 10.06.2024 r.